Skarga na Dyrektora GOK w Gierałtowicach uznana za zasadną.

31 maja, 2019 0 przez redaktor Cyprian Grychtoł

Rada Gminy Gierałtowice uznała skargę na Dyrektora GOK za zasadną. Wyciągnięcie konsekwencji w tym wypadku należy do Wójta bądź do Komisarza Wyborczego.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Szczudlaka na działanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach (druk 56/2019),

ZA (7)
Błaszczyk Marek, Botor Michał, Drażyk Piotr, Smorz Damian, Szary Paweł, Szołtysek Paweł, Tomaszek Krzysztof

PRZECIW (5)
Buchczyk Józef, Cicha-Rożek Janina, Klajs Paweł, Kowalska Tatiana, Tomiczek Artur

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)
Szczudlak Robert

NIEOBECNI (2)
Bałuszyńska Mirosława, Gajda Daniel

Do Rady Gminy Gierałtowice w dniu 1.03.2019 r. wpłynęła skarga Roberta Szczudlaka na działanie
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, a w szczególności działającego w jego imieniu Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowcach p. Piotra Rychlewskiego, zarzucając naruszenie praworządności
poprzez dopuszczenie do wydania pisma nr 134 „Wieści Gminy Gierałtowice” w sposób mający na celu
nieuprawnioną próbę wpłynięcia na wynik głosowania w wyborach Wójta i Rady Gminy Gierałtowice w dniu
21 października 2018 r. Merytoryczne uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera wyciąg z protokołu z posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 1/2019 z dnia 8 maja 2019 r. (pkt 3 porządku obrad).